Privacy verklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert jou hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-5-2018.

Contactgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Sandra Ketterings, De Balanscoach voor vrouwen.

Doorgaans verkrijg ik, Sandra Ketterings, persoonsgegevens van jou persoonlijk, bijvoorbeeld de gegevens die jij mij verstrekt via email, telefoon en tijdens een persoonlijk consult.  Daarnaast kan ik jouw  persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.  (Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat jij toestemming hebt gegeven aan jouw manager, of een bedrijfsarts om jou bij mij aan te melden).

Persoonsgegevens 

Ik, Sandra Ketterings, verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Leeftijd
 • Inhoud van communicatie d.m.v. verslaglegging na elk consult

 

Doeleinden 

Ik, Sandra Ketterings, verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing, het versturen van een nieuwsbrief, wanneer jij daartoe toestemming voor gegeven hebt.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Grondslagen 

Ik, Sandra Ketterings, verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Sandra Ketterings, de balanscoach voor vrouwen, hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen  zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • De verbetering van mijn diensten;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming , zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kan ik, Sandra Ketterings, persoonsgegevens uitwisselen. Sandra Ketterings kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en mijn systemen en mijn boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sandra Ketterings, de balanscoach voor vrouwen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen .

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Ik, Sandra Ketterings, zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik, Sandra Ketterings, mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van jouw gegevens

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik, Sandra Ketterings passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om mij, Sandra Ketterings een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang jij binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan jij mij verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan jij mij, Sandra Ketterings, verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan jij bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:

De Balanscoach voor Vrouwen
T.a.v. Sandra Ketterings
Boddaertstraat 23
2522 HG Den Haag

Mail: Sandra@debalanscoachvoorvrouwen.nl

Tel. 06-52143595 of  070-4157123

Als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, Sandra Ketterings, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht wij er niet samen uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-5-18.

 

De Balanscoach voor vrouwen, Sandra Ketterings kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad jou daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij op de hoogte blijft van wijzigingen.